Sản phẩm

Thiết bị kiểm tra PV
PV Accelerating Tester
Sự chỉ rõ
  • Kết hợp sai phổ: IEC 60904-9 lớp A
  • Không đồng nhất <5%
  • Độ không ổn định <5% (trong vòng 30 phút)
  • Dải bức xạ: 800 W / m2 ~ 1200W / m2
  • Tầm bắn hiệu quả: 30cm x 30cm; 1,1mx 1,4m
  • (tùy chỉnh có thể chấp nhận)
  • Nhiệt độ : 40 ℃ ~ 90 ℃
  • Độ ẩm: 20% ~ 85%

Loading...