Phòng thí nghiệm

Kiểm tra độ vênh

Kiểm tra độ vênh

Kiểm tra độ vênh
5 ~ 30 g
Kiểm tra sốc
4 ~ 11ms ; 16 ~ 175RPM

Kiểm tra Bumping là gì?

Thử nghiệm này chủ yếu được áp dụng để mô phỏng hiệu ứng sốc lặp đi lặp lại mà thiết bị hoặc bộ phận có thể gặp phải trong quá trình ứng dụng hoặc vận chuyển; nó có thể kiểm tra mức độ bền của sản phẩm.

Lợi ích của Bumping test là gì?

Thử nghiệm này có thể giúp chúng tôi nhận ra rằng khi ở trong môi trường xung kích cơ học lặp đi lặp lại, mức độ hư hỏng tích lũy của vật kính và sự suy giảm chức năng cụ thể; và có thể được áp dụng để đánh giá tính toàn vẹn của cấu trúc.
Lịch sử
    3Yêu cầu