Về chúng tôi

Tuyên bố từ chối trách nhiệm về bản quyền

King Design Industrial Co., LTD. Tuyên bố từ chối trách nhiệm về bản quyền

Nội dung và đồ họa của trang web này là tài sản bản quyền của King Design Industrial Co., LTD., Sau đây được gọi là “King Design.”

Văn bản, ảnh, hình minh họa, thông tin, nhãn hiệu, logo, phần mềm âm thanh và video trong trang web của King Design, trừ khi có quy định khác, là tài sản của King Design hoặc đã được chủ bản quyền đồng ý sử dụng và phải được bảo vệ theo Đạo luật Quyền Sở hữu Trí tuệ của Trung Hoa Dân Quốc. Nghiêm cấm mọi việc sao chép, truyền tải, chỉnh sửa, phân phối, triển lãm, phát hành và / hoặc phát sóng dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý trước và bất kỳ hành động nào như vậy đều đặt ra trách nhiệm pháp lý đối với một vụ kiện dân sự của King Design.

Bản quyền của các trang web được liên kết từ trang web của King Design thuộc về người xây dựng ban đầu của trang web, bất kỳ trang web nào được phép liên kết đến trang web của King Design.

Nếu nội dung của trang web này được sử dụng cho mục đích cá nhân, phi lợi nhuận, phi thương mại và cho mục đích giáo dục, người dùng có thể xin phép bằng cách gửi thư tới service@kdi.tw , vui lòng lưu ý tất cả các ủy quyền “Nội dung này là được www.kdi.tw cho phép sử dụng. ”